بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و هفتم بارداری

اگر هنوز جنین شما نزول نکرده، نگران نباشید چون این اتفاق در مراحل انتهایی بارداری هم رخ می دهد.جنین های دوم دیرتر انگاژه می شوند چون عضلات شکمی خیلی شل هستند پس راحت تر حرکت می کنند. جنین درشت تر ممکن است تا زمان شروع انقباضات به سمت لگن نزول کند.

زمانی که سر جنین پائین است و وارد لگن می شود، وضعیت های مختلفی وجود دارد که ممکن است وی به آن ها عادت کند، ۶ تا از شایع ترین این ها در شکل زیر نشان داده شده است. این وضعیت این گونه تعیین می شود که پس سر و کمر (پشت سر) جنین به عنوان معیار سنجش است. معمول ترین وضعیت LOT است. اگر جنین در وضعیت بریج باشد، پاها پائین است.

بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و هفتم بارداری

  • LOT (قرار پس سری عرضی چپ) : پشت و پس سر جنین در سمت چپ رحم در زوایای راست ستون فقرات قرار دارند.
  • LOA (قرار اکسی پوت چپ) : پشت و پس سر جنین نزدیک بخش جلویی رحم در سمت چپ هستند.
  • LOP (قرار پس سری: خلفی چپ) : پشت و پس سر جنین رو به جلوی ستون فقرات در سمت چپ رحم قرار دارد.
  • ROT (قرار پس سری راست عرضی) : پشت و اکسی پوت در زوایای راست ستون فقرات در سمت راست رحم قرار دارند.
  • ROA (قرار قدامی اکسی پوت راست) : پشت و پس سر جنین رو به جلوی رحم در سمت راست قرار دارند.
  • ROP (قرار پس سری اکسی پوت راست) : پشت و پس سر جنین رو به جلوی ستون فقرات در سمت راست رحم قرار دارند.
منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments