جدول قد و وزن جنین

از اوایل دوران بارداری، نوزاد با نرخ های متفاوت رشد می کند بنابراین این اعداد فقط میانگین هستند. ممکن است قد و وزن واقعی فرزند شما به شدت متفاوت باشد.

اگر در سونوگرافی نشان داده شد که فرزند شما بسیار کوچک یا بزرگ است نگران نشوید (در صورت وجود مشکل پزشک به شما اطلاع خواهد داد). در ماه آخر که جنین کامل شده است وزن او ممکن است کمتر از ۵ پوند یا بیشتر از ۹ پوند باشد.

تا هفته بیستم بارداری، نوزادان از تاج (یا بالا) سر تا کفل (یا پایین) اندازه گیری می شوند. این به این دلیل است که پاهای نوزاد در نیمه اول بارداری در برابر لگن پیچیده است و اندازه گیری سخت است.
در اوایل بارداری جنین به سرعت رشد می کند؛ از نقطه ای کوچک به اندازه یک انگور می رسد.

سن بارداری قد (US) از تاج سر تا کفل وزن (US) قد (سانتی متر) از تاج سر تا کفل وزن (گرم)
هفته هشتم بارداری۰٫۶۳ اینچ۰٫۰۴ اونس ۱٫۶ سانتی متر ۱ گرم
هفته نهم بارداری ۰٫۹۰ اینچ ۰٫۰۷ اونس ۲٫۳ سانتی متر ۲ گرم
هفته دهم بارداری ۱٫۲۲ اینچ ۰٫۱۴ اونس ۳٫۱ سانتی متر ۴ گرم
هفته یازدهم بارداری ۱٫۶۱ اینچ۰٫۲۵ اونس ۴٫۱ سانتی متر ۷ گرم
هفته دوازدهم بارداری ۲٫۱۳ اینچ ۰٫۴۹ اونس ۵٫۴ سانتی متر۱۴ گرم
هفته سیزدهم بارداری ۲٫۹۱ اینچ ۰٫۸۱ اونس۷٫۴ سانتی متر ۲۳ گرم
هفته چهاردهم بارداری ۳٫۴۲ اینچ ۱٫۵۲ اونس ۸٫۷ سانتی متر ۴۳ گرم
هفته پانزدهم بارداری ۳٫۹۸ اینچ ۲٫۴۷ اونس ۱۰٫۱ سانتی متر ۷۰ گرم
هفته شانزدهم بارداری۴٫۵۷ اینچ ۳٫۵۳ اونس ۱۱٫۶ سانتی متر ۱۰۰ گرم
هفته هفدهم بارداری ۵٫۱۲ اینچ ۴٫۹۴ اونس ۱۳ سانتی متر ۱۴۰ گرم
هفته هجدهم بارداری ۵٫۵۹ اینچ۶٫۷۰ اونس ۱۴٫۲ سانتی متر ۱۹۰ گرم
هفته نوزدهم بارداری۶٫۰۲ اینچ ۸٫۴۷ اونس۱۵٫۳ سانتی متر ۲۴۰ گرم
هفته بیستم بارداری۶٫۴۶ اینچ۱۰٫۵۸ اونس۱۶٫۴ سانتی متر ۳۰۰ گرم
از تاج سر تا پاشنه پا از تاج سر تا پاشنه پا
هفته بیستم بارداری ۱۰٫۰۸ اینچ۱۰٫۵۸ اونس ۲۵٫۶ سانتی متر۳۰۰ گرم
هفته بیست و یکم بارداری ۱۰٫۵۱ اینچ ۱۲٫۷۰ اونس ۲۶٫۷ سانتی متر ۳۶۰ گرم
هفته بیست و دوم بارداری ۱۰٫۹۴ اینچ ۱۵٫۱۷ اونس ۲۷٫۸ سانتی متر ۴۳۰ گرم
هفته بیست و سوم بارداری ۱۱٫۳۸ اینچ ۱٫۱۰ پوند ۲۸٫۹ سانتی متر۵۰۱ گرم
هفته بیست و چهارم بارداری۱۱٫۸۱ اینچ ۱٫۳۲ پوند ۳۰ سانتی متر۶۰۰ گرم
هفته بیست و پنجم بارداری ۱۳٫۶۲ اینچ ۱٫۴۶ پوند۳۴٫۶ سانتی متر۶۶۰ گرم
هفته بیست و ششم بارداری۱۴٫۰۲ اینچ۱٫۶۸ پوند ۳۵٫۶ سانتی متر ۷۶۰ گرم
هفته بیست و هفتم بارداری ۱۴٫۴۱ اینچ۱٫۹۳ پوند ۳۶٫۶ سانتی متر ۸۷۵ گرم
هفته بیست و هشتم بارداری ۱۴٫۸۰ اینچ ۲٫۲۲ پوند۳۷٫۶ سانتی متر۱۰۰۵ گرم
هفته بیست و نهم بارداری ۱۵٫۲ اینچ ۲٫۵۴ پوند ۳۸٫۶ سانتی متر ۱۱۵۳ گرم
هفته سی ام بارداری ۱۵٫۷۱ اینچ ۲٫۹۱ پوند ۳۹٫۹ سانتی متر۱۳۱۹ گرم
هفته سی و یکم بارداری۱۶٫۱۸ اینچ ۳٫۳۱ پوند ۴۱٫۱ سانتی متر ۱۵۰۲ گرم
هفته سی و دوم بارداری۱۶٫۶۹ اینچ ۳٫۷۵ پوند۴۲٫۴ سانتی متر ۱۷۰۲ گرم
هفته سی و سوم بارداری ۱۷٫۲۰ اینچ ۴٫۲۳ پوند ۴۳٫۷ سانتی متر ۱۹۱۸ گرم
هفته سی و چهارم بارداری ۱۷٫۷۲ اینچ۴٫۷۳ پوند ۴۵ سانتی متر۲۱۴۶ گرم
هفته سی و پنجم بارداری ۱۸٫۱۹ اینچ ۵٫۲۵ پوند ۴۶٫۲ سانتی متر۲۳۸۳ گرم
هفته سی و ششم بارداری ۱۸٫۶۶ اینچ ۵٫۷۸ پوند ۴۷٫۴ سانتی متر۲۶۲۲ گرم
هفته سی و هفتم بارداری ۱۹٫۱۳ اینچ ۶٫۳۰ پوند ۴۸٫۶ سانتی متر ۲۸۵۹ گرم
هفته سی و هشتم بارداری ۱۹٫۶۱ اینچ ۶٫۸۰ پوند۴۹٫۸ سانتی متر ۳۰۸۳ گرم
هفته سی و نهم بارداری ۱۹٫۹۶ اینچ۷٫۲۵ پوند ۵۰٫۷ سانتی متر۳۲۸۸ گرم
هفته چهلم بارداری۲۰٫۱۶ اینچ۷٫۶۳ پوند ۵۱٫۲ سانتی متر۳۴۶۲ گرم
هفته چهل و یکم بارداری ۲۰٫۳۵ اینچ ۷٫۹۳ پوند۵۱٫۷ سانتی متر۳۵۹۷ گرم
هفته چهل و دوم بارداری۲۰٫۲۸ اینچ ۸٫۱۲ پوند ۵۱٫۵ سانتی متر۳۶۸۵ گرم
منبع: اوما
Thanks! You've already liked this
No comments