مراحل افزایش وزن و چاق شدن

پنج مرحله برای افزایش وزن و چاق شدن وجـود دارد کـه بـه این ترتیب است:

  1. میزان کالری یا انرژی ای را که در یک روز معمولی دریافت می کنید، محاسبه کنید. چیزی را تغییر ندهیـد و همانطور که هر روز می خورید یادداشت کرده و انرژی آن را محاسبه کنید. این کار را می توانید با استفاده از هـرم غذایی انجام دهید. این مرحله بسیار اهمیت دارد، پس با دقت این عمل را انجام دهید. همچنـین خودتـان را وزن کنید.
  2.  بعد از انجام مرحله یک، رژیم از روز بعد شروع می شود؛ بدین ترتیب که ۵۰۰ کالری بـه آنچـه هـر روز مـصرف می کردید بیافزایید. مثلاً اگر در یک روز معمولی ۲۰۰۰ کالری مصرف مـی کردیـد، بقیـه ی هفتـه هـر روز ۲۵۰۰ کالری مصرف کنید. بجای اینکه در سه وعده حجم زیادی غذا بخورید و یا اینکه کـل روز مـشغول خـوردن باشـید، انرژی روزانه را به ۵ تا ۶ وعده تقسیم کنید و وعده ها را با فاصله ۲/۵ تا ۳ ساعت مصرف کنید. بخاطر داشته باشـید باید ” زیاد ” بخورید تا وزنتان” زیاد ” شود.
  3. بدنسازی و ورزش، مرحله مهم دیگری برای افزایش وزن و چاق شدن است. ورزشهای وزنـه بـرداری (از دمبلهـای کوچک گرفته تا کار با دستگاههای وزنه برداری (انجام دهید. این هم یکی از مهمترین مراحل افـزودن صـحیح وزن است و باید به طور صحیح انجام شود. اگر فرصت ندارید که هر روز به باشگاه برویـد، چنـد جلـسه حرکـات سـاده و قابل انجام دادن در خانه را بــا مربی تمــرین کنیــد و ســپس در خانــه بــه ورزش ادامه دهید.
  4. آخر هفته خودتان را وزن کنید. می بینید که پس از یک هفته وزنتان بیشتر شده است. انتظار نداشته باشید یـک باره ۴ تا ۵ کیلو اضافه کنید. افزایش وزن به اندازه ۰/۵ تا ۱ کیلو در هفته طبیعی است و بیشتر از این نشان دهنـده افزایش بیش از حد چربی در بدن شماست. پس افزایش ۰/۵ تا ۱ کیلو در هفته کافی است، اگر چه کم به نظر می رسد، ولی آخرماه ۲/۵ تا ۴ کیلو می شود.
  5. نکته مهم در مورد افزایش وزن و چاق شدن این است که وقتی وزن شما ثابت شد، در این موقع اسـت کـه بایـد مقدار بیشتری غذا بخورید تا وزنتان دوباره بالا برود. بنابراین اگر با رژیمی که اجرا می کنید، وزنتان بـرای دو هفتـه ثابت ماند، نشان می دهد که باید به رژیم خود ۲۵۰ کالری اضافه کنید و به همـین ترتیـب، هـر دفعـه کـه طـی دو هفته وزن اضافه نکردید، دوباره ۲۵۰ کالری اضافی به رژیم مصرفی تان بیفزایید.
Thanks! You've already liked this
No comments