دورویی

“دورویی” آن است که انسان ظاهرش را به گونه ای وانمود کند که خلاف باطنش باشد، مثلاً ظاهراً نشان می دهد که به کسی محبت دارد، اما در حقیقت خلاف آن باشد، این را نفاق عملی می نامند.“دو زبانی” آن است که شخص ظاهراً و در حضور کسی او را ستایش کند و اظهار دوستی نماید، اما در غیاب او، از وی بدگویی و غیبت به عمل آورد. این را نفاق قولی  می نامند .البته نفاق در همه ابعاد ناپسند است، اما این دو جنبه از نفاق محسوس تر و از صفات مشخص منافقان است نفاق و دورویی مانند سایر صفات نفسانی مراتب و درجات مختلفی دارد فرهنگ متعارضی افراد که بین خانه، مدرسه و محیط کار وجود دارد. معمولا برخی از افراد در خانه ممکن است یک نوع فرهنگ، ارزش و باورها را داشته باشند و در مدرسه و یا محیط کار طوری دیگری باشند.

متاسفانه والدین از همان کودکی به افراد گوشزد می‌کنند به اقتضای آن موقعیت رفتار کنند

میل به خود بودن در جامعه ما به افراد زیاد تاکید نمی‌شود که مطابق با علایق و ارزش‌های خودت رفتار کنی؛ برعکس به آنها همیشه یادآوری می‌کنند که ببینید دیگران چه می‌خواهند و سعی کنید حواستان به آنها باشد. جوری رفتار کنید که آنها نظر منفی نسبت به شما نداشته باشند.
هرقدر محیط اجتماعی بسته‌تر باشد، محدودیت‌ها بیشتر و فشارهای اجتماعی بیشتر خواهد شد؛ البته در جوامعی که با عقاید شخصی افراد اهمیت نمی دهد؛ یعنی هر کسی می‌تواند عقاید خاص خود را داشته باشد و این عقاید شخصی مانع پیشرفت در جامعه نمی شود، این افراد راحتتر می‌توانند خودشان را نشان دهند؛ اما جوامعی که در آن پیشرفت بستگی به نوع عقیده، باور و ارزش‌های افراد دارد، باید از ارزش‌های اجتماعی حاکم تبعیت و همرنگ کنید.

Thanks! You've already liked this
No comments