اوج لذت جنسی بدون انزال

در کسانی که از این بیماری رنج می برند، اوج لذت جنسی به هنگام مناسب فرا می رسد ولی انزال حادث نمی شود و منی از مجرای ادرار نمی تراود.

نزدیکی پی درپی و زیاد به مدت طولانی ممکن است از طریق خسته کردن رشته های عصبی قوس و انزال چنین حالتی را ایجاد کند ولی غالباً علل پیچیده روانی در کار است.

مثلاً دیده شده که توصیه ها و گفته‌های مکرر پدر و مادر مبنی بر اینکه انسان باید پاک زندگی کند. سبب شده که مرد به هنگام نزدیکی به اوج جنسی لذت نرسد.

چنانکه می دانیم برای وقوع اوج لذت جنسی و انزال تحریکات عصبی جنسی باید به آن درجه از شدت برسد که مرکز انزال را تحریک نماید تا اوج لذت جنسی حادث گردد.

به نظر می‌رسد که در بعضی از این بیماران تحریک پذیری اندام های جنسی بیرونی و درونی بسیار کم است و دریافت های بیرونی برای تحریک جنسی بسیار کافی نیست.

علل عضوی به ندرت ممکن است انزال دیررس ایجاد کند و در این موارد و غالباً رشته های عصبی قوس انزال انقطاع و گسیختگی دارد.

این اختلال در جریان بیماری تابس، فلج ها و آسیب نخاع در ناحیه کمر و نیز در دنباله اعمال جراحی راست روده و سمپاتکتومی ها روی می‌دهد.

مصرف بعضی مصرف بعضی از داروها از جمله هیدروکلروتیازید، گاه انزال دیررس ایجاد می کند.

در گونه روانی انزال دیررس، غالباً بیمار فقط به هنگام نزدیکی به اوج لذت جنسی و انزال دست نمی یابد، لیکن در خلوت به راحتی به استمنا می پردازد و در مدت کوتاه آن را به پایان می‌برد. به نظر آنان بیمار ناخودآگاهانه می خواهد با جلوگیری از انزال همبستر خود را آزار دهد.

درمان روانی انزال دیررس معمولا روان درمانی بسیار طولانی و گهگاه روانکاوی است و توصیه به همسر بیمار مبنی بر استفاده از عطرهای انگیزنده و همکاری او در درمان بیماری شوهرش، غالبا اثر بخش نیست.

ممکن است بیماری خود به خود پس از مدتی برطرف گردد. مصرف الکل برای این بیماران پسندیده نیست.

Thanks! You've already liked this
No comments