آنچه باید درباره حضور ذهن بدانید

خاستگاه اصلی حضور ذهن در آموزه‌های مشرق زمین قرار دارد اما ورود به روانشناسی شقوق مختلفی از آن را در درمان اختلال‌های روانی مطرح ساخته که همچنان مایه های معنوی را با خود به همراه دارد. ذهن پیشایند تمام پدیده ها تلقی می‌شود و شناخت ذهن شناخت همه پدیده‌ها را به همراه خواهد داشت.

به لحاظ تاریخی حضور ذهن به یکی از مسیرهای رهایی بندگان از رنج دنیا و گذاشتن از مفهوم حس از خود تلقی می شود. در فلسفه زیربنایی آن آمده که این حس از خود محصول فرآیندهای توهمی ذهن است. در واقع این سرعت زیاد ذهن است که چنین توهم قدرتمندی را از خود، من، مال من و مالکیت من به وجود می آورد.

اگر شما به یک پنکه سقفی در زمانی که ثابت است نگاه کنید سه پره را می بینید اما پنکه به سرعت درحال چرخیدن است این توهم را ایجاد می‌کند که پره ها در هم ترکیب شده و تبدیل به یک پره شده اند.

و همین شکل یک فیلم انیمیشن تنها از تعدادی نقاشی تشکیل شده و با چنان سرعتی پشت سر هم ارائه می شوند که می توانند توهم حرکت، تداوم، جوهریت استحکام و نیت مداری را ایجاد کنند. وابستگی ما به خودمان، عقایدمان، نظرات و روابط ما که همگی محصولاتی فرایندهای توهمی هستند دلیل اصلی به وجود آمدن حالت های ذهنی منفی است.

در فلسفه اصلی بر دل بریدن از این فرایندها تاکید شده است اما این تکلیفی است که دستیابی کامل به آن فرایندی تدریجی و طولانی است که در حقیقت در سراسر عمر ادامه دارد.

سخنان و آموزه‌ها درباره حضور ذهن در دو جزوه اصلی گردآوری شده است که اولی در ارتباط و آگاهی از تنفس و دومی در ارتباط با چهار بنیان حضور ذهن شامل حضور ذهن از بدن احساسات، ذهن و هیجان هاست.

در تمامی آموزش ها آگاهی مفهوم کلیدی است و راه رهایی از رنج زندگی تلقی شده و تمرین حضور ذهن یکی از راه‌های دستیابی به آگاهی در نظر گرفته شده است ماهیت این آموزش‌ها در چهار اصل خلاصه می شود که از آن به چهار حقیقت اصیل تعبیر می‌شود این چهار حقیقت اصلی عبارتند از:

  • زندگی با خود رنج به همراه دارد.
  • برای این رنج عللی وجود دارد.
  • می‌توان رنج را به پایان رساند.
  • راهی برای پایان دادن به این وجود دارد.

راهی که به وسیله آن می توان بر این رنج فایق آمد مسیر ۸ مرحله ای اصیل نام دارد که سه جز آن عبارت است از دستیابی به اخلاق تمرکز و معرفت. حضور یکی از هشت گام مهمی است که برای رسیدن به تمرکز باید تلاش شود اما چگونه و تحت چه فلسفه ای طی کردن این هشت گام اصیل منجر به دستیابی به آزادی و پایان دادن به رنج می شود.

در این شیوه تفکر حالت بودن دارای سه ویژگی اساسی است که عبارتند از:

  • عدم رضایت مندی از رنج
  • ناپایداری
  • فقدان خود.
  • توده تجربه ما از زندگی را تشکیل می‌دهند این توده ها که اساس شناخت را تشکیل می دهند عبارتند از ساختار مادی، احساس، ادراک، تکثر ذهنی و هوشیاری.
Thanks! You've already liked this
No comments