نشانه‌های تکانشی بیش فعالی

در این مقاله به نشانه های بیش فعالی و نشانه های تکانشی بودن می پردازیم:

نشانه‌های بیش فعالی

این نشانه ها عبارتند از:

  • اغلب دست ها یا پاهایشان را هنگامی روی صندلی یا در جایی نشسته اند، تکان می دهند؛
  • بیشتر مواقع صندلی خود را در کلاس درس یا دیگر موقعیتهایی که انتظار می‌رود در آنجا بمانند، ترک می کنند؛
  • به سرعت در موقعیتهایی که دویدن یا بالا رفتن از دیوار نامناسب است، می دوند یا بالا می‌روند؛
  • مشکلاتی را در بازی کردن یا مشغول شدن به فعالیت های فراغت دارند؛
  • مانند یک موتور یا ماشین کار می‌کنند؛
  • اغلب پر حرف هستند.

نشانه‌های تکانشی بودن

این نشانه ها عبارتند از:

  • اغلب قبل از تمام شدن سوال به صورت جواب می‌دهند؛
  • اغلب مشکلات را برای رعایت نوبت و در نوبت قرار گرفتن دارند؛
  • اغلب صحبت های دیگران را قطع می‌کنند.

همانطور که این ملاک های تشخیصی نشان می دهند، حالتی که در بیش فعالی از نظر بالینی وجود دارد، ممکن است از کودکی به کودک دیگر تفاوت داشته باشد.

ممکن است در بعضی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، نشانه های بی توجهی بارزتر از نشانه های تکانشی بودن بیش فعالی باشد و در برخی دیگر از مشکلات تکانشی بودن شده و بیش فعالی برجسته‌تر باشد.

از این رو درDSM-IV-TR ملاک های جدید وجود دارد که بیانگر انواع دیگر این اختلال یا زیر مجموعه های آن است. برای مثال اگر بیش از ۶ نشانه از هر دو فهرست موجود باشد و تمام ملاکها برقرار باشند، نوع ترکیبی ADHD تشخیص داده می شود.

اگر ۶ نشانه یا بیشتر از نشانه های بی توجهی وجود داشته باشد، اما نشانه های تکانشی بیش فعالی کمتر از ۶ مورد باشد و دیگر ملاک ها نیز برقرار باشند، تشخیص مناسب ADHD از نوع بی‌توجهی است. ابعاد و ویژگیهای بالینی اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه شامل ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری، شرایط فیزیکی و سازگاری بین فردی است.

Thanks! You've already liked this
No comments