روابط نامشروع و درمان جنسی

تجربه نشان می‌دهد که اگر رابطه نامشروع آشکارا بیان شود و زن و شوهر آن را کاملا پذیرفته باشند، با این وجود کار درمان راحت تر خواهد بود.

زوج درمانی قطعی هنگام وقوع روابط نامشروع

در زمینه زوج درمانی قطعی، گاه زوج ها و کِیس هایی به ما ارجاع داده می شوند که دچار سوء عملکرد جنسی هستند که یکی از آنها خارج از چهارچوب ازدواج درگیر رابطه جنسی بوده است یا همچنان به رابطه ادامه می‌دهد.

به یک معنا، این حالت بی ثبات ترین رابطه مثلثی است. به نظر می رسد که عقل سلیم این گونه توصیه می کند که فرد درگیر بین همسر و معشوق یکی را انتخاب کند، به شکلی که وضعیت پدید آمده برطرف شود.

اگر چنین چیزی رخ ندهد، به هر حال از نگاه همسر غیر درگیر، وضعیت قابل قبول نیست. رابطه خارج از چارچوب زناشویی باعث تضعیف پیوند عاطفی و جنسی زن و شوهر می شود. باید توجه داشت که رابطه عاطفی و جنسی می تواند زمینه ساز تداوم و ثبات زندگی زناشویی شود.

احساس گناه، تهمت، حسادت، گذشت، احساس ناایمنی، سطح بالای هیجان و فشار ممکن است همگی به میزان زیادی در وضعیت این چنینی وجود داشته باشد. با این وجود، در برخی موارد نادر، رابطه نامشروع، چنانچه درباره آن آشکارا صحبت شود، باعث نزدیکی بیشتر زن و شوهر و حتی ایجاد رابطه جنسی هیجان انگیز و باز می شود.

این وضعیت، بیشتر از وضعیت های دیگر درمان جنسی، قضاوت و وجدان درمانگر را تحلیل می برد، و اتفاقاً به لحاظ نظری کمترین پاسخ ها در این وضعیت است.

درمانگران نمی‌توانند به جای زن و شوهر تصمیم گیری کند. علیرغم این واقعیت، در مواردی که فرد به رابطه نامشروع اعتراف کرده است، همسر او غالبا او را شماتت می کند و فشار زیاد تصمیم گیری درباره آینده را برعهده می‌گیرد.

افزون بر این، چنانچه برای ما روشن نباشد که آیا هر دو همسر متعهد رابطه خود هستند یا خیر، بسیار دشوار می توان برای کمک و زوج درمانی قطعی، درمانی اقدام کرد. اگر یکی از آنها که در واقع درگیر رابطه نامشروع است، میل جنسی خود را از دست داده است، درمان بسیار کند و غالبا بی‌نتیجه پیش خواهد رفت.

چه زمانی درمان بهتر نتیجه می‌دهد؟

تجربه نشان می‌دهد که اگر رابطه نامشروع آشکارا بیان شود و زن و شوهر آن را کاملا پذیرفته باشند، با این وجود کار درمان راحت تر خواهد بود.

در چنین حتی اگر وضعیتی آزردگی ها باقی بماند؛ و طرف درگیر در رابطه نامشروع به دلیل اجبار به ترک آن، و طرف دیگر به دلیل بی‌وفایی همسرش عصبانی باشند، با این وجود، در این وضعیت امیدواری زیادی وجود دارد که شاید زن و شوهر سازش کنند و احساس جنسی نسبت به دیگر دوباره به حالت اول برگردد و زوج درمانی قطعی به وقوع بپیوندد.

با این وجود، اگر رابطه نامشروع برای همسر فرد پوشیده بماند، این بدان معنا است که درمانگر و فرد را درگیر رابطه، رازی را می دانند که دیگری از آن بی اطلاع است.

اگر درمانگر با توجه به قیود حرفه ای خود، حرفی نزند، ممکن است به زوج کمک کند که رابطه جنسی خود را بهبود بخشند، و شاید با بهبود رابطه جنسی زوج، اهمیت رابطه نامشروع کاهش یابد یا پیوند زناشویی تقویت شود که این روش نیز نوع دیگری از زوج درمانی قطعی می باشد.

حتی اگر رابطه نامشروع ادامه یابد، در بعضی موارد این امکان وجود دارد که یک رابطه مثلثی پایدار به وجود آید و بنابراین هر دو رابطه به صورت موازی استمرار پیدا کند.

واضح است که درمانگران در چنین موقعیتی با پرسشهای پیچیده‌ای درباره اخلاق و رازداری درمانی مواجه می‌شوند؛ با این وجود، می‌توان به خاطر داشت که صداقت بی‌پرده و خشن به ندرت به معنای پدیدآیی صمیمت است و نیز قضاوت و ارزیابی نهایی از میزان اشتراکاتی که آنها مایل هستند در رابطه زناشویی داشته باشند، به عهده خود زن و شوهر است.

Thanks! You've already liked this
No comments