تحلیل رویاها

تجربه بالینی نشان می دهد که رویاها دریچه ای به ناخودآگاه به سوی ما می گشایند. محتوای آشکار رویا داستان رویاست محتوای پنهان رویا مطالب ناخودآگاه پشت رویا است.

Thanks! You've already liked this
No comments