پاک کردن خاطرات بد از ذهن با شوک

اگر فیلم “آفتاب ابدی ذهن بدون لکه” را دیده باشید، می دانید که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. در این فیلم عاشق و معشوقی ناراضی تحت یک درمانِ مغزیِ آزمایشی قرار می‌گیرند تا همۀ خاطرات خود را از یکدیگر پاک کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments