توانمندسازی زن ایرانی

امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه پایدار، «توانمندسازی» را کارآمدترین روش می دانند.

Thanks! You've already liked this
No comments