کودکان حافظه ضعیفی دارند؟

بسیاری از مادران گله می کنند که کودک یک یا دو ساله شان آموزشی را که چند روز پیش یادگرفته فراموش کرده است.

Thanks! You've already liked this
No comments