هر چند روز یکبار باید بچه را حمام کرد؟

نوزادان در هفته های نخست زیاد کثیف نمیشوند و میتوانند به راحتی چند روز را بگذرانند. اگر نمیخواهید، مجبور نیستید که نوزادتان را روزانه حمام کنید.

Thanks! You've already liked this
No comments