علت شباهت فرزند به مادر چیست؟

همان طور که مادران بر روی کودکان خود تاثیر می گذارند این روابط دو سویه است، کودکان نیز بر روی مادران خود تاثیر خواهند داشت.

Thanks! You've already liked this
No comments