چرا بعضی از نوزادان زودتر دندان در می آورند؟

کودکان از سن شش ماهگی تا نه ماهگی درگیر دندان در آوردن هستند بعضی مواقع ممکن است دندان کودک درهمان زمان معمول خودش در بیاید و بعضی مواقع هم نه کمی دیر و یا کمی زود تر.

Thanks! You've already liked this
No comments