چگونه نوزادمان پسر شود؟

در حالی که بسیاری از مردم روشهای سنتی پیش بینی جنسیت را افسانه ای بیش نمی دانند،به نظر میرسد که در حال حاضر بعضی از این روشهای قدیمی پشتوانه ی علمی دارند

Thanks! You've already liked this
No comments