نحوه خواندن کیت تخمک گذاری

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان است که به طور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments