کشف مواد مخدر و افزایش مصرف ماده مخدر گل در میان جوانان

در سال اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر ۲۶۰۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر را کشف کرده است. هم چنین باندهای زیادی نیز در این زمینه فعالیت داشته اند و هم چنین در زمینه قاچاق اسلحه نیز فعالیت هایی را داشته اند را دستگیر کرده و باند آن ها را از بین برده اند.

Thanks! You've already liked this
No comments